Tak už máme, co jsme chtěli!?

od redakce

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany (DCA, Defence Cooperation Agreement) byla schválená vládou ČR 26. dubna 2023. Česká ministryně obrany Jana Černochová dohodu 23. 5. 2023 podepsala v Pentagonu se svým americkým protějškem Lloydem Austinem.

K textu dohody, navržené a předložené americkou stranou 1. dubna 2022, se v Praze uskutečnila čtyři vyjednávací kola. První kolo jednání proběhlo v červnu 2022, čtvrté kolo doplněné o videokonferenci 12. ledna 2023. V rámci legislativního procesu byla dohoda Parlamentem ČR projednána a schválena, podepsána prezidentem ČR. Dohoda se sjednává na počáteční dobu platnosti 10 let. Po této době zůstane dohoda v platnosti, ale kterákoli strana ji může ukončit písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou.

Dohoda obsahuje preambuli, 30 článků a jednu přílohu, celkem 38 stran. Předkládací zpráva má dalších 9 stran. Provádění některých závazků ze strany ČR bude vyžadovat uzavření prováděcích dohod i úpravu vnitrostátních právních předpisů.

Česko je 24. státem (z 31 členů NATO), které ji uzavřelo. Sousední Maďarsko a Polsko ji přijaly, na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuse.

Kdo nám všem lže?

Wikipedie uvádí, že »Dohoda definuje ‚Dohodnutá zařízení a prostory‘ poskytnuté Českou republikou podle podmínek této Dohody ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody«. Jako důvod uvádí »legalizace a právní rámec pobytu vojsk USA na území ČR«.

»Česko-americká smlouva o obranné spolupráci s USA není smlouvou o pobytu amerických vojáků v České republice nebo smlouvou o umístění vojenské základny. Smlouva nezakládá právo USA, aby na našem území umisťovaly vojáky a základny,« tvrdila českým novinářům a veřejnosti ministryně obrany Jana Černochová.

Dohoda DCA je kontroverzní

Zásadní pro ČR a její občany jsou především otázky suverenity a pravomoci české strany na svém území. Tu dohoda v řadě článků omezuje. Zadruhé: umístění a přítomnosti ozbrojených sil USA na území ČR a případných vojenských základen USA, včetně vyčleněných českých vojenských základen a zařízení, včetně kontroly českou stranou těchto a dalších prostorů a zařízení, které by využívaly ozbrojené síly USA. Zatřetí: možnost ovlivnění českou stranou přítomnost ozbrojených sil a umístěných zbraňových systémů a zařízení USA, osvobození od vízové a daňové povinnosti, cel a obdobných poplatků, provozování vlastní vnitřní pošty, délka prvotní platnosti dohody a možnost její výpovědi atd.

Zásah do suverenity a pravomocí ČR

Podle článku 10a Ústavy ČR mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci (ČR se vzdala části své suverenity jejím předáním na některé mezinárodní instituce, např. při vstupu do NATO (1999) a Evropské unie (2004).

V preambuli se uvádí, že »… přítomnost ozbrojených sil USA na území České republiky podle této Dohody je se souhlasem ČR a s plným respektem k Ústavě ČR a českému právu«. Současně si česká strana přeje »sdílet odpovědnost při podpoře ozbrojených sil USA, které mohou být přítomny na území ČR«.

ČR a USA budou dohodnutá zařízení a prostory užívat společně a budou k nim mít společný přístup s výjimkou těch dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly výkonnými orgány specificky určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA.

Na příslušníky ozbrojených sil USA, jejich civilní složky, závislé osoby a dodavatele USA se neuplatní české právní předpisy upravující vízové povinnosti, registraci a kontrolu cizinců na území ČR. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho. Na palubu takových letadel, plavidel a vozidel nebude možné bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.

Americké základny na území ČR

DCA nehovoří přímo o zřízení nebo o výstavbě vlastních amerických vojenských základen na území ČR, ale definuje zařízení a prostory poskytnuté ozbrojeným silám USA Českou republikou. USA získají bezplatný přístup do 11 českých zařízení a prostor a právo k jejich užívání. Jedná se o tři vojenská letiště (Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Pardubice), čtyři vojenské výcvikové prostory (Hradiště, Libavá, Boletice a Březina), tři vojenské posádky (Vyškov, Rančířov a Starou Boleslav) a Logistické centrum Mošnov u letiště Leoše Janáčka Ostrava (letiště je v majetku Moravskoslezského kraje).

Dohoda, dle české vlády, při plném respektování suverenity ČR dává ozbrojeným sílám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám oprávnění k nerušenému přístupu a užívání výše uvedených dohodnutých zařízení a prostorů pro účely, které jsou v Dohodě výslovně uvedeny, ale rovněž pro další účely, které jsou plněny v rámci NATO. Ozbrojené síly USA budou do těchto základen sami či v koordinaci s ČR kontrolovat vstup (Maďarsko s USA dohodlo, že si nad dohodnutými vojenskými základnami udrží vojenské velení).

Ozbrojené síly USA mohou do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál. Materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky. Místa skladování mohou být i mimo výše vyjmenované prostory. Dohoda učinila z ČR další sklad, další logistické centrum americké armády.

Na základě žádosti ozbrojených sil USA mají české výkonné orgány usnadnit ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání všech soukromých a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.

Možnost útoku USA na třetí zemi přes území ČR

V dohodě se dává právo americké straně volného vstupu americké vojenské techniky i pro obranné a útočné akce USA.

Umístění jaderných a dalších zbraní na území ČR

V DCA se výslovně neuvádí, že nepovede k rozmístění zbraní hromadného ničení na území ČR. Ale ozbrojené síly USA budou mít k využití prostory ve své výlučné pravomoci, bez možnosti vstupu a kontroly těchto zařízení českou stranou.

Rozdílné stavební normy při výstavbě základen

Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé mohou v dohodnutých zařízeních a prostorech vykonávat stavební činnosti. Dle dohody mají být technické požadavky a stavební standardy včetně bezpečnostních stavebních standardů jakéhokoli projektu realizovaného ozbrojenými silami USA v souladu s požadavky a standardy obou stran. Americké a české normy jsou v mnoha případech nekompatibilní s platnou českou legislativou.

Vybudované nebo zhodnocené nemovitosti zůstanou v českém vlastnictví, ale při navrácení české straně Dohoda předpokládá, že USA může být vyplacena kompenzace zbytkové hodnoty zhodnocení. Přitom Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

Řešení sporů

Vojenská dohoda s USA zasahuje do suverenity a pravomocí státu tím, že se ČR předem vzdává práva stíhat trestné činy, které spáchají vojáci USA na českém území. Přestože si vláda ponechala výjimku, že toto vzdání se neuplatní v případech zvláštního významu, nemůže ČR uvalit vazbu a USA se zavazují, že zajistí přítomnost obviněného vojáka před českými orgány po dobu jednoho roku, včetně odvolacího řízení, což je v závažných případech krátká doba.

Spory dle Dohody nebudou předkládány k urovnání vnitrostátnímu soudu ani mezinárodnímu soudu, tribunálu anebo podobnému orgánu, ani žádné jiné třetí straně.

Petice proti dohodě

Proti ratifikaci vojenské dohody mezi ČR a USA nebo proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR bylo vytvořeno několik petic: Petice proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR Zuzany Majerové Zahradníkové; Společná petice občanských iniciativ spolek Svatopluk, výzva Mír a spravedlnost, organizace Svět bez válek a násilí a iniciativa Ne základnám; Petice iniciativy NE základnám a Petice KSČM proti přítomnosti cizích vojsk (petice byla 20. 6. 2023 projednána v petičním výboru Poslanecké sněmovny).

Závěrečná poučení

Dohodu DCA mezi ČR a USA je potřeba jednoznačně odmítnout. Jako radar v Brdech. Je to smlouva vazalská, jednostranná, výhodná pouze pro USA a NATO. Ve standardních mezinárodních dohodách má každá ze smluvních stran stejná práva a omezení na území druhé smluvní strany. Dohoda DCA upravuje přítomnost ozbrojených sil USA na území ČR, není v ní ani zmínka o možnosti přítomnosti či pobytu příslušníků ozbrojených sil ČR na území USA, např. při výcviku, vzdělání, přítomnosti rodinných příslušníků, jejich osvobození od daní, bez potřeby získat vstupní americká víza, apod.

Z novodobé historie připomeňme podobné vazalské smlouvy ČSR. Mnichovská dohoda ze září 1938, z března 1939 v Berlíně (Emil Hácha) a okupaci českých zemí Hitlerem. Znamenaly nejtragičtější období našich dějin od vzniku republiky v roce 1918. Patří zde i Moskevský protokol ze srpna 1968, který odmítla naprostá většina našeho národa a který znamenal přítomnost cizích vojsk na našem území a jejich odsun po změně režimu v listopadu 1989. Mezi takovéto hanebné, vazalské, jednostranné smlouvy patří i Dohoda DCA. Platí historická zkušenost a moudrost, že »národ, který nezná svou historii, ji musí prožít znovu«.

Výsledek smluv byl stejný: okupace, přítomnost cizích ozbrojených sil na území suverénního státu, ČSR a ČSSR. V prvém případě téměř sedm let, ve druhém přes 20 let. Ve třetím případě Dohoda DCA není schválena »na věčné časy«, ale sjednána s počáteční dobou platnosti 10 let. USA mají v zahraničí přes 800 vojenských základen ve 135 zemích světa. ČR je jen dalším »zářezem« na pažbě pistole USA.

Dohoda je čistým produktem ideologie atlantismu současné vlády s podporou ANO. Představuje smutné vyvrcholení naší rektální politiky vůči USA a NATO, které je v ČR dlouhodobě vydáváno za naši zahraniční politiku. USA si tak pojistily pobyt ozbrojených sil na našem území hned dvakrát. Využitím smlouvy NATO a prostřednictvím Dohody DCA. Obě podepsali zástupci ČR, schválila vláda a český parlament.

Dohoda je rovněž výsledkem zvyšující se militantní politiky posledních vlád ČR. Patří zde ze zákona povinný výdaj 2 % HDP na obranu ročně, nákup amerických stíhaček F-35 (jejich pořizovací cena je vyšší než roční rozpočet ministerstev zdravotnictví, kultury a životního prostředí) a vrtulníků, tanků Leopard, bojových vozidel pěchoty, apod. Výdaje zatíží státní rozpočet ČR desítkami miliard korun ročně navíc, které zaplatí čeští občané.

Ostře odmítavě se k Dohodě DCA staví především KSČM. Podrobně je vyjádřeno ve stanoviscích z 30. 4. a 21. 7. 2023. Cituji: »KSČM protestuje proti schválené ‚obranné‘ smlouvě a důrazně ji odmítá. Tato vazalská smlouva nepovede k větší bezpečnosti České republiky, jak její přívrženci prohlašují, ale naopak se z České republiky stane legitimní cíl nepřátel USA a naše území může kdykoli sloužit k agresi USA proti jiným zemím!«

Svatomír RECMAN, bývalý poslanec

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.