Vzdělanostní a intelektuální úpadek MV ČR, hrozba pro demokracii a lidská práva

od redakce

K zamyšlení nad úrovní pracovníků MV ČR, respektive celého úřadu mne vyprovokovala Souhrnná situační zpráva 2. pololetí roku 2022. „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti“. Navazuji tak na mé kritické hodnocení BIS (Pokleslé poselství z hory Sinaj). Řadu let, ne-li desetiletí, mne fascinuje při výuce téměř řadových policistů, že na těchto postech, aby si místo udrželi, musejí získat vysokoškolské vzdělání, zatímco ministr vysokoškolské vzdělání mít nemusí a snad by ani nevadilo, kdyby byl negramotný.

Mezi původními povoláními ministrů vnitra najdeme i taxikáře a pasáka krav. Jan Ruml se pustil do studia na Západočeské univerzitě již jako doplněk ke své ministerské funkci a když bych napsal, co se říkalo o jeho způsobu studia, tak by to bylo na žalobu. Milan Chovanec zvládl vysokoškolské studium za několik měsíců, a to ještě dálkově či v kombinovaném studiu. Taxikář Jan Kubice jako předstupeň šéfoval zpravodajské služby a proslulou Kubiceho zprávou rozhodl volby. Za odměnu dostal ministerskou funkci. Starší lidé nedostatek vysokoškolského vzdělání odbývali politickým sloganem, že za komunistů nemohli studovat. Jan Hamáček vzhledem k roku svého narození tento slogan nemohl použít. Vysokoškolská studia sice začal, ale nedokončil. Patřil do inkubátoru mladých sociálních demokratů, tedy do generace, o níž naivní také „politologové“ tvrdili, že až do politiky1 vstoupí tato generace, která již nevyrůstala „v komunizmu“, tak se u nás vše změní k lepšímu. Tuto změnu ať každý posoudí sám, nezpochybnitelným faktem ale je, že tito mladí sociální demokraté politickou stranu proměnili v mafii, a jako politickou stranu jí zničili, navzdory tomu, že šlo o stranu s nejdelší tradici v Česku, která sahá až do Rakouska-Uherska.

Proč policista musí být vysokoškolsky vzdělaný a ministr vnitra ne? Řídit resort je zřejmě mnohem jednodušší než práce policisty. Problém není pouze v tom, jak se úroveň vzdělání promítá do práce ministra, do práce ministerstva a celého resortu, problém je také v personální práci. Je prověřeno věky, že čím je člověk ve funkci hloupější a méně vzdělaný, tím hloupější a nevzdělanější spolupracovníky si vybírá ve snaze, aby vedle nich nevyčnívala jeho hloupost a nevzdělanost. To samé potom udělají tito spolupracovníci, a tak to postupuje od vrcholu pyramidy (ministra) až k její základně, poslednímu řadovému pracovníku. A výsledek je pak vidět třeba na zprávě „Projevy extremismu a předsudečné nenávisti“. Tento jev současná vláda ještě umocnila rozhodnutím, že náměstků ministra může být neomezený počet, jediné omezení je, že to nemají být odborníci.

Nemohu odpustit ministryni Marii Benešové, že připustila, aby takový nesmysl se stal součástí právního řádu. Předsudečná nenávist vychází ze základu předsudek. Předsudek je soud předcházející zkušenosti – a priorní soud, zatímco a posteriorní soud je vytvořen na základě zkušenosti. V jednom ze svých výzkumů jsem zkoumal postoje k různým skupinám: náboženským, národnostním, etnickým. Po vyjádření postoje dostal respondent otázku, zda se s touto skupinou dostal do osobního kontaktu. Potom jsem porovnával postoje respondentů, kteří se nedostali do kontaktu a těch, kteří se do kontaktu dostali. Svým způsobem to byla komparace a priorních (předsudečných) postojů a a posteriorních. Ve všech skupinách měli lepší postoje respondenti s osobním kontaktem, jedinou odlišnou skupinou byli Romové. Respondenti s osobními kontakty měli postoje horší, což však nebyl předsudek, postoj či soud byl utvořen na základě zkušenosti.

Ani v tom nejtotalitnějším období padesátých let nebyli lidé odsuzováni za emoce. Možná to bylo tím, že lidé ještě četli a znali Nerudovo: „Za zlobu móže snad, za lásku nemóže“. Každý ví, že policie a justice nehledá spravedlnost, ale vnést do právního řádu trest ne za skutky, ale za emoce, to je vnášení literární tradice absurdna Franze Kafky do života. Přitom samozřejmě člověk, jehož vědomí je otráveno nenávistí se trestá sám. Mysl, to je kvintesence člověka a jeden nositel Nobelovy ceny za fyziku prohlásil, že nejreálnější ve vesmíru je mysl člověka. Tedy největší hodnota a poklad člověka je jeho mysl a je na každém z nás, co s tím pokladem udělá. Těžko bych však hledal silnější projev státní totality než chtít státní ingerenci do mysli člověka prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení.

Výrazným stimulem ke vzniku sociologie byl pokrok ve vědecké metodologii, především nadřazením induktivního postupu nad deduktivním. Induktivní metoda přinesla ohromný rozvoj přírodních věd, ale také přispěla ke vzniku moderní vědy o společnosti, k sociologii. Již počátkem tisíciletí jsem referoval na politologickém kongresu o posunu v myšlení o společnosti mezi novináři, politiky i ve veřejném prostoru. Tento posun jsem nazval axiomatizací. Od této doby tento trend zmohutněl a vede k tomu, že soudy, názory, postoje nejsou výsledkem kognitivních aktivit mysli živého člověka, ale jsou to mediálně vytvořené axiomy. Takže vysokoškolští studenti tvrdí, že jsme demokracie, ale neví proč, ví, že tu byla totalita, ale neví, co to je. Tento soud, „společnost byla totalita“, nevzniká na základě nejdříve indukce a posléze syntézy celé řady znaků, a proto si nedokáže jedinec tyto znaky spojit s totalitou. Byla to totalita, protože jim to někdo řekl, a to je axiom, o tom se nepřemýšlí, nepochybuje, nediskutuje. Navíc došlo k agresivnímu obsahovému obsazení určitých pojmů, případně přidání adjektiva, který dá slovu jiný význam dle Orwellova newspeaku (humanitární bombardování). Je tak popřen intelektuální základ moderní Evropy vyjádřený R. Descartem „Myslím, pochybuji, proto jsem“. Současná vláda tuto negaci moderní intelektuální Evropy dovedla k dokonalosti, když ústy svého Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, bývalého komunistického prokuratura2, zakázala lidem myslet pod pohrůžkou, když budou mít jiné názory, tak budou trestně stíhání se sazbou 3,5 let. A další totalitní nástroj cenzura se slibně rozbíhá pod vedením Michala Klímy, známého inkvizitora při štvanici na děkana filozofické fakulty, který si dovolil publikovat názor odlišný od axiomu. Konec konců má k tomuto chování dobré rodinné kořeny. Jeho otec Ivan Klíma na přelomu padesátých let se podílel na vyhazování spolužáků a učitelů z filozofické fakulty za nedostatečně komunistické a marxistické přesvědčení. M.Klíma nestihl prokázat názorovou flexibilitu a morální pružnost intrageneračně jako Petr Pavel, ale v rámci rodinné tradice.

Každá výpověď, diskuse o skutečnosti musí začínat vymezováním pojmů. Pokud tak neučiníme, tak následně se jedná o nezávazné tlachání, v němž účastníci přibližně tuší o čem je řeč, avšak přesně to nikdo neví. A nevymezení pojmu, to je první problém ministerské zprávy. O úrovni textu, zprávy dále rozhoduje přesnost vyjadřování. Nakolik se používají správné pojmy, ve správných souvislostech. Obojí je u ministerské zprávy problém. Nejenže nejsou vymezené pojmy, ale s pojmy je nakládáno velmi volně a nepřesně. Zpráva nepřenáší čtenáři přesnou informaci, ale vysílá náznaky a čtenář musí zapojit fantazii a dohadovat se, co věta znamená. Tvrzení by měla být doložena. Text takovéto funkce by měl rozlišovat mezi hypotézou a potvrzenou tezí. Pokud tomu tak není, tak tvrzení v textu mají hodnotu srovnatelnou s výrokem, že ministerstvo vnitra ovládli mimozemšťané.

V následující části analyzuji pro ilustraci vybrané části. Kurzívou je text zprávy MV Listina lidských práv, normálním písmem je má analýza.

1.1. „S výjimkou hnutí Svoboda a přímá demokracie lze považovat tuzemské subjekty za marginální.“

V tezi není definován pojem „tuzemské subjekty“ a čtenář je proto nucen vyvozovat obsah pojmu z explicitního uvedení „Svoboda a přímá demokracie“. Implicitně se tedy jedná o politické subjekty, možná parlamentní. Z tvrzení vyplývá, že ODS, KDÚ-ČSL, Piráti, STAN a TOP 09 jsou marginální tuzemské subjekty. To nepovažuji za relevantní. I když v úhrnu ve volbách získali necelých 30 % hlasů oprávněných voličů tvoří vládní koalici a mají parlamentní většinu.

V České republice nicméně vznikla velká, a zatím indiferentní, skupina osob, která vyjadřuje nespokojenost se současným společenským uspořádáním a směřováním státu. Tato skupina je silně ovlivněna konspiračními teoriemi a představuje snadno manipulovatelný cíl pro extremistické a xenofobní politiky, případně pro hybridní působení cizí moci. Potenciál pro ohrožení demokratických základů v České republice existuje a může se zvyšovat.“

Pojem indiferentní má řadu významů, ale žádný nekoresponduje s kontextem, v němž je uveden. Pisatel evidentně nezná význam pojmu indiferentní. Není obecně definován pojem konspirační teorie, ani jakými konspiračními teoriemi. Jedná se snad o konspirační teorii a desinformaci, že: „kdo bude očkován proti koronaviru neonemocní Covidem? Skutečně MV ČR se domnívá, že nespokojenost občanů vyplývá z působení konspiračních teorií? Nemohl by být na MV ČR pověřen alespoň jeden pracovník, aby četl výsledky výzkumu veřejného mínění? I když nechci podceňovat vliv médii na názory a postoje občanů, zvláště těch s nižším IQ a nižší vzdělanostní úrovní, přeci jen reálné bytí, i hmotná životní úroveň a její propad se promítají do jejich politických postojů.

Co myslí MV „působení cizí moci“? V současném globalizovaném světě samozřejmě jsme ovlivněni všemi „mocemi“. Při vysílání populárního amerického seriálu můžeme pozorovat u českých dívek účesy a makeup podle hlavní hrdinky. Má MV ČR na mysli, že Petr Pavel je ovlivněn hybridní mocí USA nebo Petr Fiala mocí Německa? Bruselskou mocí je ovlivněna i Stračena v Dolní Lhotě, zvláště limitem, kolik smí nadojit.

Dosavadní zkušenosti z České republiky i ze zahraničí pak dokazují, že okamžitou bezpečnostní výzvou je online radikalizace. Je relevantní pro různé věkové i společenské skupiny i pro různé ideologické směry.“

Tyto dvě věty jsou naprosto nesmyslné, a i při maximální mobilizaci mé fantazie jsem se nedobral, co vlastně chtějí říci. Jaká bezpečnostní výzva, co to znamená? Jaká online radikalizace, radikalizace k čemu a koho? Radikalizace v úmyslu sportovat, žít asketicky, stravovat se jako vegetarián, nejezdit autem, usilovat o mír, jít bojovat na Ukrajinu? Radikalizace ve všem? Je to vůbec možné? Životní zkušenosti ukazují, že při radikalizaci v určitém směru dochází k oslabení, útlumu v jiných směrech.

V online prostředí se vytvořila nová extremistická subkultura s vlastním jazykem, ideologií, životním stylem či hodnotami, která je laikům mnohdy obtížně srozumitelná. Její členové operují s „odvážnějšími“ konspiračními teoriemi, používají více nenávistný slovník a zastávají radikálnější názory.“

Jak mohou autoři mluvit o extrémistické subkultuře, když nedefinovali extremismus? Extremismus bývá definován politicky účelově, jako názory a jednání odlišné od stávající politické moci. Podle současných definic byli extremisty chartisté a disidenti. Nejblíže určité objektivitě má pojetí, které vychází z přirozeného, normálního (Gaussova) rozložení. Za normální (normalitu) jsou považovány hodnoty jevů spadající do pásma jednoho či dvou směrodatných odchylek od průměru-mediánu. Čím extremnější, tím větší vzdálenost od průměru-mediánu. Podle tohoto pojetí je MV ČR mimořádně extrémistická organizace a měla by sama sebe uvádět na prvním místě extrémistických organizací. Prokázalo to vyvěšením portrétu V.Putina v pytli na mrtvoly. Takové chování je v české společnosti hluboce mimo normalitu rozložení jevů. Jak by reagovaly orgány činné v trestním řízení, kdyby v tomto pytli byl Petr Fiala, Volodymyr Zelenskyj, Joe Biden, Markéta Pekarová Adamová. Přeci se jedná o sociální normu chování a ne o konkrétního člověka. Pokud MV, výkladní skříň extremismu, neuvádí sama sebe jako extremistickou organizaci, kde bere právo mluvit o extremismu.

Co znamená odvážnější konspirační teorie? Když CIA a MI6 připravovali svržení Mosaddekovi vlády v Iránu jednalo se o odvážnější konspirační teorii3? Z výroku „laikům obtížně srozumitelná“ implicitně vyplývá.

Nová extrémistická subkultura v online prostředí se týká drtivé většiny mladé generace a dětí. Podle výroku MV by to vše byli profesionálové. Protože však profesionálové nejsou, ale jsou laikové, tak tomu, co vytváří, současně nerozumí. Autoři vytvořili logickou smyčku či buddhistický koan.

1.2.

Neorganizovaní neonacističtí militanti se veřejně příliš neprojevovali. V posledních letech iniciují spíše náhodné situační konflikty. Nemají již významnější politické ambice. Nezúčastňují se zpravidla ani současných veřejných shromáždění, která pro ně nemají patřičný náboj. Starší aktivisté nemají pochopení pro přesun do online prostoru a tzv. „internetové válčení“.

Středočeský krajský soud v odvolacím řízení potvrdil podmíněné tresty odnětí svobody uložené stoupencům Národního odporu pro trestný čin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.“

Proč zpráva nemluví o neonacizmu na Ukrajině, o oživování benderovského pozdravu Sláva Ukrajině, srovnatelnému s Heil Hitler? Proč neodsuzuje, na rozdíl od Izraele, navazování na benderovskou tradici, která obsahuje statisíce zavražděných Poláků a Židů?

1.3.

Městský soud v Praze potvrdil podmíněný trest udělený bývalému poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie Miloslavu Roznerovi za výrok o „neexistujícím pseudokoncentráku“ v Letech u Písku.“

Nacisti měli za 2. světové války typologii pracovních táborů a jejich charakteristiky se lišily. Dávat pracovní tábor v Letech na stejnou rovinu s koncentrákem v Osvětimi může být vnímáno až urážlivě vůči Židům nebo dokonce za trestné popírání holocaustu. Tato možnost se zdá nadsazená, ale českésoudy dokáží leccos. O pracovním táboře v Letech napsal, Čechoameričan knihu, ale o táboře v Letech se mlží, protože u vzniku tábora byl otec Karla Schwarzenberga.

Další činnost anarchistů byla velmi difúzní, zahrnovala např. projevy solidarity s vězněnými či stíhanými zahraničními soudruhy, připomínání událostí z anarchistické historie, reflexi dění v zahraničí, upozorňování na ekologická témata apod.“

Difúzní je odborný termín z fyziky. Co s ním zde chtějí autoři říci? Co vůbec těmito větami chtějí říci?

V současnosti se např. hovoří o Židech jako o „Chazarech“. Podle jedné z konspiračních teorií stojí za válkou na Ukrajině. Pokoutně se zde mají snažit vytvořit svou Chazarskou říši“.

Zde autoři projevují historickou negramotnost. O Chazarech se nemluví v současnosti. O Chazarech se mluví staletí, protože v posledních stoletích prvního tisíciletí existovala Chazarská říše, v níž část populace přijala judaismus. Současná věda se zabývá i genetickým výzkumem tzv. chazarských židů, v němž srovnává jejich DNA s DNA lidí z území, na němž, se údajně rozkládala Chazarská říše. Značná část Chazarů údajně splynula s ruskou populací. Nemluví se pouze o Chazarských židech, ale také o Aškenazských Židech, pocházejících převážně ze Střední Evropy. Také můžeme mluvit o ztracených kmenech Izraelitů.

1.2 „Hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě kritizuje EU a NATO. Vymezuje se proti postoji vlády k válce na Ukrajině, míře pomoci ukrajinským uprchlíkům a prosazuje mírová jednání s kremelským režimem.:“

Demokracie je také volná soutěž politických stran a jejich programů. Jestliže je legitimní politický program členství v NATO a EU, musí být také legitimní opak, tedy neúčast v této organizaci.

Jestliže bylo legitimní referendum o členství v EU, musí být také legitimní referendum o vystoupení z EU. Slavnostní podpis vstupu do NATO učinil tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan 12.března 1999 v Knihovně Trumana nedaleko Kansas City. Stejný ministr položil dříve otázku zda můžeme vystoupit z NATO, a to během debaty v Senátu, kdy srovnával NATO a Varšavskou smlouvu s tím, že do Varšavské smlouvy je snadné vstoupit a nesnadné vystoupit a do NATO nesnadné vstoupit. Generálnímu tajemníkovi NATO Javierovi Solanovi otázka vůbec nevadila, ale české pravici a v Senátu zvláště Václavu Bendovi to vadilo nesmírně. Byl tedy ministr, který ČR přivedl do NATO, extremista?

Právo na svobodnou soutěž politických stran a politických programů je zakotveno v Listině lidských práv.

Článek 22
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti

Dávat politický program parlamentní strany do kontextu extremizmu dělá z MV ČR nebezpečnou organizaci usilující o destrukci demokracie a vedoucí k policejnímu státu a totalitě. Působení MV ČR přibližuje český stát stavu zmiňovaném v Listině lidských práv.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Podle Listiny lidských práv extremistická není SPD, ale MV ČR. MV ČR nebezpečně destabilizuje právní řád a politický demokratický systém.

1.6.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 obžalovalo bývalého místopředsedu Komunistické strany Čech a Moravy Josefa Skálu, dále další dvě fyzické osoby a spolek provozující tzv. Svobodné rádio z přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V diskusi na tomto médiu Skála zpochybňoval historická fakta o tzv. katyňském masakru. Obvodní soud pro Prahu 7 trestním příkazem uložil všem třem osobám osmiměsíční podmíněný trest a spolku peněžitý trest. Skála i další dvě osoby podali proti příkazu odpor, a případem se tak bude zabývat soud v rámci hlavního líčení.“

Celá kauza je postavena věcně nesprávně, respektive lživě. V diskusi v žádném případě nešlo o zpochybňování genocidia. Diskuse byla vedena o okolnostech genocidy. V západní vědě je nejvyšší autoritou vědecké metodologie K. Popper, který nastolil princip falzifikace. To znamená, že teorie, hypotéza je prověřována a výsledkem může být její popření, nikoliv však potvrzení. To, že teorie není popřena v současnosti neznamená, že nebude popřena v budoucnosti. Již vůbec, z vědeckého a věcného hlediska, nelze argumentovat, že jiní vědci mají jiný názor. Relevantní je pouze argumentace ve prospěch či proti určitému tvrzení. Vedle vědecké nepřípustnosti kauzy se zde také jedná o popření Listiny lidských práv.

Článek 15

(2) Svoboda myšlení, vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.

Při intelektuální a vědecké úrovni české justice se můžeme dočkat rozsudku za tvrzení, že Země není placatá. A samozřejmě při úrovni MV ČR se s pohledem soudu ztotožnilo a zařadilo kauzu do extremizmu. Možná má K.Popper štěstí, že je již mrtvý, mohl by být také souzen. Ve skutečnosti se nejedná o genocidu, ale o politikum. J.Skála kandidoval na funkci presidenta a soud ho měl vyřadit z politické soutěže.

Jedná se o další událost, která nás vrací do padesátých let minulého století. Stále častěji pozorujeme důraznější nahrazování politických forem vládnutí na úrovni myšlenek a diskuse silovými nástroji MV ČR, orgánů činných v trestním řízení a nově budovaným systémem cenzury s pochybnou terminologií dezinformací. Přitom dezinformace vlády, i dle definice vlády, se nepočítají. Desinformace jsou pouze ty informace, které se nelíbí vládě.

Soudce JUDr. Tomáš Hübnerem se ocitl na rozcestí nejen svého morálního života, ale na rozcestí je i česká justice. Buď rozhodne podle Ústavy, Listiny základních práv a svobod, a očistí se tak v očích demokratické veřejnosti – anebo bude kapitulovat před politickou objednávkou a nátlakem a naváže na politické procesy padesátých let a jejich hvězdu Urválka, čímž si ze strany mocných sice koupí dočasný klid, ale za krajně nepříjemnou cenu.

1.9.

V České republice se etablovala jako relevantní politická síla skupina nespokojených občanů, kteří nedůvěřují vládě, demokratickému systému a nesouhlasí se zahraničním směřováním státu. Tito lidé se se současným systémem hodnotově neztotožňují, nepociťují v něm oporu, nemají pocit, že je pro ně přínosem. Hledají proto alternativu, se kterou dokáží souznít a ve které najdou pocit bezpečí, jistoty a stability.“

Co má tento odstavec co dělat ve zprávě o extremizmu, pokud nechce mluvit o vládě, která je za stav společnosti odpovědná? Je snad nespokojenost důchodce, který nemá na léky nebo na činži projevem extremizmu?

Jestliže jsem pro svobodu myšlení a šíření informací a proti cenzuře, tak se neztotožňuji s hodnotovým systémem současné vlády, protože její hodnoty jsou: cenzura, zákaz myšlení a zákaz svobodného šíření informací. Já jsem tedy proto podle MV ČR extrémista, ale vláda je zase v rozporu s Listinou lidských práv. I když slovo cenzura nahradí právem občana na korigované informace, stále se bude jednat o cenzuru.

Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

Alternativu jim nabízejí rozličné konspirační teorie. Některé z nich představují komplexní myšlenkové struktury, které získávají spirituální charakter. Rizikovost těchto konspiračních teorií spočívá v tom, že v sobě často zahrnují xenofobní a vyhroceně nacionalistické názory. Manipulují s příjemci a nezřídka mají ambici je radikalizovat. Příznivci konspiračních teorií tak mohou nacházet styčné plochy s extremistickými či xenofobně populistickými subjekty. Představují rovněž ideální cílovou skupinu pro vlivové působení cizí moci. Šíření nepravdivých či zavádějících informací a agresivní chování dezinformátorů nepochybně ovlivnilo část společnosti již v době koronavirové pandemie. Někteří z nich proto museli, či budou muset, své výroky a činy vysvětlovat před soudy“. Policisté se ve sledovaném období zabývali případy schvalování, omlouvání či bagatelizace ruské agrese. Obvodní soud pro Prahu 9 uložil trestním příkazem muži pro přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia trest obecně prospěšných prací.“

S dlouhotrvajícími společenskými antagonismy roste i míra agresivity“ Zařadit sem lze koordinované šíření dezinformací v online prostoru, kybernetické útoky, šíření poplašných zpráv či různé formy zastrašování názorových odpůrců.“

Co znamenají „komplexní myšlenkové struktury, které získávají spirituální charakter“? Byl jsem řešitelem vědeckého grantu „Spiritualita mládeže“ a přesto ve větě nejsem schopen najít nějaký racionální obsah v kontextu spirituality. Navíc i zde platí, že chybí definice konspirační teorie a explicitní vymezení jednotlivých konspirací. Plácání na obecné úrovni spíše vypovídá o autorech, že nic neví, a proto jen takto plácají. V pasáži o šíření poplašných zpráv by měla být uvedena hlavní poplašná zpráva šířená Petrem Fialou, že jsme ve válce. Zastrašování názorových odpůrců – to je přeci tato zpráva MV ČR a trestní stíhání lidí s jiným názorem. Existuje jen jediný případ trestního stíhání za popírání genocidy Ukrajinci?

Šíření nepravdivých či zavádějících informací a agresivní chování dezinformátorů nepochybně ovlivnilo část společnosti již v době koronavirové pandemie“.

S odstupem času je doloženo, že nepravdivé či zavádějící informace a agresivní chování dezinformátorů byly na straně výroků státu, že očkování ochrání před nakažením a před šířením. Agresivní chování vedlo dokonce k segregaci neočkovaných. Čas ukázal, co je ve skutečnosti dezinformace, kdo je dezinformátor a kdo se chová vůči občanům agresivně. Byla to dezinformační kampaň státu vůči občanům a totalitní omezování jejich svobody. Dokonce tehdejší ministr zdravotnictví v ČT uvedl nové hodnocení informací o koronaviru. Myslí to MV takto? Obávám se, že ne a jeho pracovníci žijí v již neexistujícím informačním světě.

2.1.

„Roste míra agresivity“. Má zpráva na mysli agresivitu členů vlády např. Jany Černochové, jejíž každé veřejné vystoupení je gejzírem agresivity a také je schopna vyjádřit podporu teroristickým aktům či ministra vnitra Víta Rakušana? Nebo snad V. Putin v pytli na budově MV ČR není projevem agresivity? Autoři zprávy by si měli přečíst Nový zákon. „Proč vidíš třísku v oku bratra svého, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš“ (Matouš 7:3-5.)

Po prostudování zprávy mám jen jednu pesimistickou otázku, to skutečně není na MV ČR jediný pracovník, který dokáže napsat větu s přesným použitím pojmů, která by dávala smysl? Bože, jak hluboko jsme klesli.

V čem je zpráva MV ČR nebezpečná? MV ČR se dostává do zásadního rozporu s článkem 20 Listiny lidských práv, je nástrojem stávající politické moci v její snaze o absolutní moc ve státě.

(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu.

Tento článek (4) má zásadní ústavní a politickou důležitost. Je reakcí na předchozí politický systém s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou KSČ. Tento článek (4) má garantovat, že se naše společnost k tomuto stavu nevrátí. Existuje velké riziko, že se společnost stane rukojmím politiků s charakterem deprivantů až sociopatů, kteří nás budou ovládat prostřednictvím státních organizací, MV ČR, orgánů činných v trestním řízení. Zákazem myslet (Stříž), cenzurou (Klíma) má stávající moc k tomu dobře nakročeno. Není bez zajímavosti, že v čele cesty do nové totality jsou jedinci vyškolení předchozí totalitou.

Je na občanech, jak na cestu do nové totality budou reagovat.

Petr Sak


1 Generační „inkubátor“ v následné mladé generaci jako progres vyprodukoval Feriho, dívky, které se cítí chlapci, chlapce, kteří se cítí dívkami, transgender, nebinární tvory, homosexuály, 70 pohlaví.

2 Potvrzuje se platnost vtipu, který se šířil sociálními sítěmi před presidentskými volbami: komunistická strana uměla připravit kádry daleko lépe než současná společnost, která se označuje jako demokratická. Oba kandidáti A.Babiš i P.Pavel byli členy KSČ, stejně jako současný president a současný Nejvyšší státní zástupce I.Stříž a předseda Ústavního soudu P.Rychetský. Kdo bude řídit společnost až bývalí komunisté vymřou?

3 Pojem konspirační teorie je samozřejmě nesmyslný, o žádné teorie nejde. Správně by bylo konspirační scénář či projekt.

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.