Za mír bez amerických vojenských základen a jaderných zbraní na území ČR

od redakce

Klatovy se staly jedním z mnoha míst ČR, kde se 9. května uskutečnil další pochod za mír, tentokrát pod názvem Po stopách osvobození naší vlasti od fašismu. Jeho účastníci během setkání mimo jiné přijali výzvu adresovanou poslanci PS PČR a starostovi města Klatovy Mgr. Rudolfu Salvetrovi níže uvedeného obsahu:

Vážený pane starosto, pane poslanče,

v minulých dnech byla vládou ČR schválena Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany (DCA), obecně nazývaná jako obranná. Smlouva, jejíž text byl ministerstvem obrany a Armádou ČR do posledních chvil utajován nejen veřejnosti, ale i politickým představitelům napříč politickými stranami.

Obsah smlouvy nejen z důvodu utajovanosti naznačuje, že se nejedná o oboustranně vyváženou smlouvu, ale o smlouvu, která vtahuje Českou republiku v obranné oblasti do plné podřízenosti zájmům USA, která umožňuje v budoucnu zřizovat na území ČR americké vojenské základny a uskladňovat nejrůznější vojenské zbraně a techniku, včetně zbraní jaderných.

Obrana území ČR je od roku 1999 zabezpečena na základě našeho vstupu a členství do NATO, kdy článek 5 Severoatlantické smlouvy ze dne 4. 4. 1949 stanovuje: Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

Vážený pane starosto, pane poslanče,

účastníci českého Pochodu za mír Po stopách osvobození naší vlasti od fašismu, konaného dne 9. 5. 2023 v Klatovech, se na Vás obracejí s výzvou neschválit na půdě PS PČR text Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany, která znamená jen další eskalaci světového válečného napětí a možnost vzniku pro lidstvo zničující světové jaderné katastrofy, a abyste osobně pro schválení této dohody nehlasoval.

Účastníci mírového pochodu, Klatovy 9. 5. 2023

Obsah výzvy je reakcí na narůstající fašizaci Evropské unie a jejich jednotlivých členských států, mezi kterými ČR hraje prim. Je vzkazem, že Česká republika musí být i v budoucnu zemí bez přítomnosti vojsk USA a jejich vojenských základen. Bez umístění jaderných zbraní. Jen tak bude zachován odkaz a slib Václava Havla, který dal obyvatelům Československa v počátcích restaurovaného kapitalismu stále ještě společného státu Čechů a Slováků.

Možná již 12. června, kdy se uskuteční v Klatovech další Pochod za mír, se jeho účastníci dozvědí, zda je Fialova vláda skutečně česká jak o sobě neustále prohlašuje, nebo americkou-krajinská, jak ji každodenně vnímají občané.

Zda bude pokračovat v odkaze Václava Havla, nebo za jidášský groš předá poslední zbytky naší státní suverenity »mírumilovnému« strýčku ze Zámoří.

Miroslav KAVIJ

FOTO – autor

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.