Několik poznámek k hodnocení cesty k socialismu do současné doby u nás

od redakce

V současné nelehké době se odborníci z teoretického zázemí KSČM znovu zamýšlejí nad podobou příštího socialismu, nad cestami, jak k němu dospět. Mezi mnoha disciplínami může přispět i historie. Říká nám, že v naší zemi (když necháme stranou prvobytně pospolnou společnost) nikdy nebyl režim, který by víc myslel na obyčejné lidi.

Byl budován v zemi poznamenané světovou válkou a okupací, ztrátami hospodářskými i lidskými. Nastal velký rozvoj průmyslu, zmenšoval se rozdíl mezi úrovní měst a venkova a podařilo se vybudovat moderní a výkonné zemědělství. Byla vymýcena nezaměstnanost a existenční nejistota. Školství a zdravotnictví bylo bezplatné. Sociální vymoženosti vysoce překračovaly standard většiny kapitalistických zemí. Nestačilo to a socialismus skončil porážkou. Nikoliv násilným zásahem nepřátel, nýbrž se souhlasem vlastních občanů. Tedy těch, pro jejichž dobro byl budován.

To znamená, že my (tj. dnešní levičáci) už nemůžeme začínat s čistým stolem. Socialismus je dnes vnímán velmi kriticky. Mlčí-li se o kladech a hovoří o skutečných i smyšlených chybách, vytváří se nepravdivý obraz onoho období jako doby útlaku, nedostatku a nesvobody. Důležité je, které z těch skutečných chyb vyplývaly z podstaty socialismu a které se přihodily v určité geopolitické souvislosti, v historické situaci, která se dnes sotva bude opakovat.

Lze vytipovat několik historických problémů s přesahem k dnešní situaci.

Lze reformovat kapitalismus?

1. Klíčová je otázka, zda lze dospět k sociálně spravedlivé společnosti bez nějaké formy nátlaku, bez změny režimu. Lze reformovat kapitalismus? Považovala bych to za základní rozpor i mezi dnešní levicí. Vznik KSČ v lůně sociální demokracie byl příkladem rozkolu v dělnickém hnutí. Sociální demokracie se ztotožnila se vznikem svobodné republiky v roce 1918 a chtěla v ní udržovat pořádek. Bohužel i proti těm, jejichž problémy nebyly vyřešeny a kteří bojovali za svá práva. Pomocí proti nezaměstnanosti, hladu a podvýživě měly být žebračenky a charita. Apelovalo se na dobrovolnou solidaritu bohatých. Ze strany umírněné levice byl komunistům vytýkán avanturismus, nezodpovědnost. Soc. dem. tisk vyčítal mrtvé a raněné po střelbě četníků do protestních průvodů (Radotín, Duchcov apod.) »komunistickým štváčům a avanturistům«.

Vývoj mezi lety 1945 a 1948 byl demokratický. Ke změně režimu došlo legální cestou v souladu s vůli většiny, projevenou ve svobodných volbách. Časté označování za převrat neodpovídá definici. O některých námitkách lze uvažovat. Např. vznik a role Lidových milicí jako prostředku revolučního nátlaku, i když nebojovaly, nejsou každému sympatické. Nový režim vítala většina obyvatelstva, ale mnozí se cítili poškozeni. Socialismus byl zamýšlen jako spravedlnost pro velkou většinu, ale v podmínkách té doby ho bylo třeba hájit. Je to otázka míry, co bylo nutné a co si naši předchůdci měli odpustit. Např. kolektivizace byla správná, ale hledání a trestání kulaků, z nichž mnozí kulaky nebyli, nucené vystěhovávání velkých sedláků nebo agitace proměněná v nátlak, to byly přešlapy, které zbytečně rozšiřovaly řady odpůrců.

2. S tím souvisí druhá otázka, nakolik se představitelé KSČ a státu mohli rozhodovat opravdu samostatně. Jednou z dobových výtek byla podřízenost Kominterně. Sdružování a koordinovaný postup jsou běžné a legitimní metody. Je však pravda, že k tomu měli výhrady i někteří komunisté sami. Připomeňme si vítězství Gottwaldovy linie bolševizace KSČ. Bylo to také správné, ale mnozí měli obavy, mj. z přílišné podřízenosti SSSR. Mezi oponenty byli i lidé, o nichž nemůžeme pochybovat, např. Vladislav Vančura nebo Ivan Olbracht. Vedoucí role SSSR/Ruska se v průběhu doby měnila. Za Kominterny byla přirozená jako úkol státu, v němž revoluce uspěla. Po válce byl SSSR státem, který nesl hlavní zásluhu na porážce fašismu a přinesl nám svobodu. V dalších etapách bohužel vedoucí úloha SSSR degenerovala do podoby mechanického přejímání sovětských vzorů, a to i tam, kde naše podmínky nabízely jiné řešení. Spontánní oblibu Ruska pomalu vytlačovala obliba povinná a vykazovaná.

Co z toho si vzít pro dnešek? Společnost je dnes naladěna k ostražitosti vůči Rusku s odkazem na minulost. SSSR a socialistická světová soustava jsou opravdu jen minulostí a oprašování výtek o komunistech jako páté koloně Kremlu je účelové a směšné. Ale v novém dělení světa povstávají noví bratři, spojenci a hegemoni. Nejsou to Rusové, a tak vůči nim naše ostražitost nefunguje. Snadná cesta k opakování historie jako frašky.

Role studené války

3. Jakou roli hrála studená válka? Spoluvytvářela podmínky, v nichž byl budován socialismus u nás. Když sepo vítězství nad hitlerovským Německem rozpadla spojenecká vítězná koalice, vrátil se Západ, především USA, k politice zadržování (později zatlačování) komunismu. Západ podporoval domácí opozici. Potlačování opozice nelze schvalovat, ale přihlédněme k tomu, že naše poválečná opozice byla specifická. Patřili do ní i členové stran zrušených za kolaboraci s nacistickým režimem, velcí vlastníci pracující (doma i v emigraci) pro návrat svých privilegií a majetků.

Zformoval se tzv. třetí odboj a jeho působení nebylo paranoidní lží režimu, jak se léta tvrdilo. Dnes je vše potvrzováno: teroristické akce, práce pro zahraniční mocnosti, vraždy. Ovšem neplatí to pro celé období socialismu! Mccarthismus v USA 50. let jistě není omluvou pro nezákonnosti našich 50. let, ale o něčem to svědčí – oba excesy byly plodem studené války. Nelze tím však omluvit politické procesy v 50. letech. Odsoudila je i KSČ. Ale sluší se vzít v úvahu vliv zpravodajských her CIA, které měly za cíl povzbudit kontrarevoluci. Vyprovokovaly paranoiu sovětského vedení a sovětské požadavky hledat nepřátele. Jiná otázka je, co naše představitele nutilo příkazy plnit!

4. 50. léta byla vystřídána »zlatými šedesátkami«. Toto období nebylo bez problémů,ale nastal neuvěřitelný rozmach kultury, profesionální i neprofesionální. Boj Západu proti komunismu změnil prostředky. Už se tolik nesoustředil na teroristické akce a podporu poražené třídy. Působil propagandisticky, a především na nastupující generaci. Lidé vnímali chyby režimu, skutečné i zveličené propagandou. Obecně se však nestavěli proti socialismu. Čekali změny ve prospěch zlepšení socialismu, socialismus s lidskou tváří. Znamenalo to např. revizi politických procesů, změny v ekonomice, lepší služby, více spotřebního zboží, možnost drobného podnikání, řešení vztahů mezi Čechy a Slováky apod.

Ve vedení KSČ proti sobě stáli reformní a konzervativní komunisté. Aby to nebylo tak jednoduché, existovaly odstíny mezi krajnostmi – člověk mohl dostat nálepku konzervativce, jestliže oprávněně poukázal na slabiny reformního hnutí. K reformnímu hnutí se připojovaly skupiny, které viděly příležitost k návratu ke kapitalismu.

Obrodný proces se odehrával v prostoru mezi Západem a Východem a oba bloky hájily své zájmy. SSSR měl obavu z oslabení východního bloku, do kterého jsme patřili. Proto chtěl reformy buď zastavit, nebo zmírnit, nakonec prohlásil reformní proces za kontrarevoluční. Jednání našich a sovětských představitelů, špatně zvládnuté z obou stran, skončilo invazí vojsk Varšavské smlouvy, jednou z největších tragédií. Socialismus byl snad dočasně zachráněn, ale nabyl normalizační podoby, a tím zničen. Invaze velmi poškodila náš vztah k Rusku. Současná rusofobie je jejím plodem.

Ale srpen 1968 má ještě jednoho viníka: KSČ. Nejen nezvládnutý reformní proces, ale také jednání konzervativních i reformních komunistů po invazi. Ano, nesmělo dojít k válce, ale se situací se ztotožnila jedna skupina, která s druhou doslova zatočila. K obnovení pořádku rozhodně nepřispěly prověrky. Propadlo při nich dost čestných členů strany. Stačilo vyjádřit pochybnost, vlastní názor. Mohli také překážet někomu, kdo se za nových podmínek dral k moci, kdo potřeboval najít obětního beránka za vlastní přešlapy a dokázat vlastní oddanost socialismu. Někteří lidé odcházeli dobrovolně. KSČ přicházela o kvalitní lidi a mnohé »nahnala« do opozičního hnutí. Vyloučení ze strany mělo často ničivé následky pro pracovní kariéru i pro rodiny postižených. Normalizační ovzduší tajeného nesouhlasu, švejkování a byrokratického vyjadřování souhlasu také přispělo k porážce v roce 1989. Nebylo nic platné, že lidé se neměli špatně a ti, kdo aktivně nebojovali proti režimu, mohli vést normální život.

Lidé chtějí žít šťastně a dobře

5. Nejdůležitější otázkou je, co se zvrtlo, že socialismus, kromě všeho dobrého, dostal rysy, které lidi odpuzovaly. Bylo to něco, co je socialismu vlastní, tedy nutné?

Na to neodpoví historie: spíš sociální psychologie. Proč ti krásní, stateční komunisté, kteří vydrželi mučení a koncentráky, najednou šli do kolen před sovětskými poradci? Všichni přece nezahynuli. Proč se upustilo od původně připravované vlastní cesty k socialismu? Strach či mentalita »Hujera«? Proč mnozí z obětavých, nezištných komunistů najednou samozřejmě přijímali nadměrné pocty a někteří si osvojili panskou mentalitu? Snad je i pochopitelné, že za své zásluhy něco chtěli, třeba pro své děti, když ne pro sebe.

Totiž, socialismus má být připraven »pro lidi a s lidmi«. Co chtěli lidé? Budovat světlé zítřky? Myslím, že chtěli žít šťastně a dobře. Jeden každý tím myslel/myslí něco jiného. Někdo opravdu ty světlé zítřky. Někdo dobře placenou práci, někdo zajímavou práci. Někdo vilu s bazénem. Někdo umělecký úspěch. Pro generaci, která zažila kapitalismus, to býval panelákový byt s tekoucí vodou a vlastním WC. Pro pozdější období těžko dosažitelná možnost cestovat, vyjíždět za prací, studovat. Někoho zlobila cenzura v kultuře, někoho výpadky spotřebního zboží.

Roli hrálo i střídání generací. Pováleční komunisté vstupovali do vládnoucí strany z různých důvodů. Za tvrzením, že lidé »museli« vstupovat do strany, se často skrývá nabídka profesních, kariérních výhod. To byla volba každého člověka! Mohla tomu KSČ sama zabránit? Do jisté míry ano. Nedopustit se honby za masovostí, nepovzbuzovat kariéristické chování a recitování lží. Např. svazováním stáží, vysílání do zahraničí se vstupem do KSČ. Kritérium stranickosti mělo určité oprávnění v prvním, revolučním čase. Později už mohla/měla fungovat i jiná kritéria. Už to byla jen snaha získat plusové body do výkazu formálních úspěchů. Bylo to bezohledné i vůči komunistům z přesvědčení, protože mezi ně přivedla lidi, kteří si nezasloužili být komunisty.

Poučení? Snad to, že propracovaná ideologie a její důsledné uplatňování jsou důležité. Ale neméně důležité je všímat si lidí, s nimiž chceme socialismus vybudovat. A ctít jejich zájmy a potřeby, i když mají ve světle dějin přízemní podobu.

Eva BARTŮŇKOVÁ, členka Klubu společenských věd

Přečtěte si další články

43 komentáře

Lubomír Šálek 24/08/2022 - 22:33

Soudružko drahá, přemýšlivá, velmi jste mě pobavila. Tak ten socík v sociálních standardech daleko předstihl kapitalismus. Vy se opravdu domníváte, že muž nahrazující toaletní papír Rudým Právem a žena nahrazující hygienickou vložku mechem nebo plenou jsou na tom lépe než pracující v tom kapitalismu, kteří takové problémy neřešili. život lidí v socíku, který tady velebíte, se totiž scvrkl na neustálé shánění něčeho a stání ve frontách. Soudruzi, o nedostatcích víme a řešíme je. Máme dostatek jogurtu, máme dostatek lahviček, bohužel nemáme hliníková víčka. Soudruzi, to jsou mylné informace, rýčů, vidlí i lopat je v maloobchodě dost. Bohužel nejsou násady.
Pochopitelně, pokud za sociální standardy považujete přehršel hesel a mávátek, pak ovšem máte pravdu. A mimochodem, když už tak velebíte ta šedesátá léta, kdy policajti mlátili studenty protestující proti výpadkům proudu na kolejích, tak byste mohla vysvětlit, proč soudruzi chtěli demokratizaci, když se vždy zaklínali, jak jsou demokratičtější než ten bídný kapitalismus. Bohužel vtípek, že socialismus je trnitá cesta od kapitalismu ke kapitalismu, se ukázal jako nanejvýš pravdivý. Leč neztrácejte naději, zapějte Hydrocentrálu a bude zase dobře. Buď v práci v šest.

RASPUTIN 25/08/2022 - 07:09

Lubomír Šálek: no,souhlasím,máme to chválabohu za sebou.ale těm juniorům,co se narodili až po tom ,,blahobytu” to nevysvětlíte. a zarytí skalní bolševici vám budou tvrdit úplně něco jiného – už z principu,protože – tzv. ,,Naše ( jejich ) pravda” :) ,,kdo není ve svých dvaceti letech komunista,nemá srdce – kdo jím zůstane i ve čtyřiceti,nemá rozum” :)

fronda 26/08/2022 - 00:29

Nemáte to za sebou, ještě jsme ani nezačali.

fronda 26/08/2022 - 00:29

Tohle jsou tak trochu polopravdy, jak už je vaším zvykem, že?
Nedostatek toaletního papíru byl důsledkem požáru v papírnách a trval asi několik týdnů. “Žertování” antikomunistů na toto téma se možná dobře poslouchalo v roce 1990, ale nyní jsme už zažili totální nedostatek chirurgických roušek a dalšího zdravotnického materiálu v nedávné době. Pročpak si s tím kapitalistická ekonomika nedokázala poradit? V současnosti jsou čekací doby na nové auto půl roku až 9 měsíců…
“hlavní činností zaměstnávající pracující v podstatě od rána do večera, je shánění nejrůznějších věcí a stání ve frontách” to je vyložená nepravda vhodná tak pro matení mládeže, která normalizaci nezažila.

V 60. letech francouzská policie postřílela demonstranty a mrtvoly naházela do Seiny. Zlatá socialistická humanita československých komunistů.

fronda 26/08/2022 - 00:25

Trpaslík: komik Volodymyr Hnědenskij?

Prokop 24/08/2022 - 00:10

VILMO
to ani ÚV KSSSb nebyl, a bolševici běsnili.

1917-20. kubánští kozáci se snaží opustit #ruský kolonialismus. tvoří demokratický parlament, republiku, připojují se k nově nezávislé Ukrajinské lidové republice ve federaci. po invazi na ukrajinu jsou obklíčeni a rozdrceni Moskvou.
1918. idel-ural se pokouší opustit #ruský kolonialismus. tatarská protorepublika měla jeden z prvních demokratických muslimských parlamentů a ústav na světě. Moskva rozdmýchává vnitřní etnické rozdíly, unáší poslance, napadá a rozpouští parlament.

SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ PIČOVINU 24/08/2022 - 00:56

svaty_vaclav
23/08/202222:28 –
Sledujte @neCT24

Zoufalství místních antikomunistů a fašistů nezná mezí a nabírá na obrátkách. Zdejší antikomunisti a fašisti lžou jako Česká televize. Jejich hloupost a tady jimi zvracené stupidity nemají hranice. Jsou to antikomunisti takoví baviči komunistů, děkujeme za předváděný antikomunisticko-fašistický program.

Sledujte @neCT24

Reply

svaty_vaclav
23/08/202220:45 –
Sledujte @neCT24

Děkuji vedení webu Naše Pravda, že zde v diskusích nechává zvracet antikomunisty a fašisty výplachy jejich mozků, pardon dutiny lebeční. Komunisté tak mají neustálý přehled o inteligenční úrovni antikomunistů a fašistů a jejich myšlenkovém záběru.

Sledujte @neCT24
svaty_vaclav
23/08/202222:28 –
Sledujte @neCT24

Zoufalství místních antikomunistů a fašistů nezná mezí a nabírá na obrátkách. Zdejší antikomunisti a fašisti lžou jako Česká televize. Jejich hloupost a tady jimi zvracené stupidity nemají hranice. Jsou to antikomunisti takoví baviči komunistů, děkujeme za předváděný antikomunisticko-fašistický program.

Sledujte @neCT24

Reply

svaty_vaclav
23/08/202220:45 –
Sledujte @neCT24

Děkuji vedení webu Naše Pravda, že zde v diskusích nechává zvracet antikomunisty a fašisty výplachy jejich mozků, pardon dutiny lebeční. Komunisté tak mají neustálý přehled o inteligenční úrovni antikomunistů a fašistů a jejich myšlenkovém záběru.

Sledujte @neCT24

Reply
Reply

fronda 23/08/2022 - 22:52

Komunisté nezačínají s čistým stolem, mají oproti ostatním obrovskou výhodu, kterou je právě reálný socialismus. Dokázali jsme v praxi, že alternativa ke kapitalismu je možná. Nic podobného žádná jiná “levice” říct nemůže, buď jen planě teoretizuje, nebo se dala cestou kolaborace s imperialisty.

Soustavně se zapomíná na studenou válku, kterou proti socialistickému společenství vedl americký režim se svými satelity. A na s tím spojenou ekonomickou blokádu. Jak za této situace myslet na “vlastní cesty k socialismu”? Byla naopak důležitá jednota socialistických zemí, vždyť jsme byli po všech stránkách slabší stranou konfliktu. Ovšem páni “reformátoři” malicherně hledali všude nedostatky.

Představitelé “obrozené” KSČM v uplynulých desítkách let zavrhli reálný socialismus, ale nedokázali přijít s ničím novým. Akorát se ve sněmovně handrkovali o koryta. A nějaký marketing, práce s médii, propagace, to šlo mimo ně. Ovšem bezvadně zvládali až brežněvovské dlouholeté lpění na funkcích. To oni dovedli komunistické hnutí v ČR do současného stavu, ne nějací dávní stalinisté nebo normalizátoři.

připomínám: 2,5% a 75+ 🍒📉⏳👎 24/08/2022 - 00:08

a v tom jsem se probudil

petr 24/08/2022 - 06:50

fronda . haha,tak ,,ekonomická blokáda” ? no,tak konečně přiznáváte,že ten váš ,,socialismus” byl závislý na kapitalismu,ne ? prohnilí kapitalisti svou ekonomickou blokádou teda způsobili váš krach …

fronda 26/08/2022 - 00:24

Způsobili potíže, ale socialistický systém byl tak silný, že jim mohl čelit. Nebýt zrady ve vlastních řadách. Ovšem někteří “modernizátoři” to pořád nedokážou pochopit a docházejí k mylným závěrům.

Antonio Gramsci 25/08/2022 - 07:19

fronda -,,Ovšem páni “reformátoři” malicherně hledali všude nedostatky…. ” no,soudruhu,těch nedostatků bylo zatraceně požehnaně !

fronda 26/08/2022 - 00:21

Nedostatky jsou všude.

mudrc 23/08/2022 - 18:38

Soužka může se svými soukmenovci budovat socialismus naštěstí už jen na stránkách obskurní Naší pravdy. Ve skutečném životě už je přes 30 let dobudováno. Léčíme se z toho doteď…

MUDrc 23/08/2022 - 20:13

Synku, jsou tam násobně větší kokoti, co si nepřiznají nic.
Prostě skončili zdegenerovaní jako Jakeš.
A nesoudruhuj tady lacine furt.

Milouš 23/08/2022 - 20:16

Je srpen, soudruzi. A vy víte, co to znamená.

Byly přehmaty… prostě a jiný věci. Neska je možno to zas trochu nahmatat zpět… a podpořit jiný, co se bráněj těmdletěm důsledkům, aktuálním myslím. A podpořili. Čest.

Vilma 23/08/2022 - 20:27

Hřejivá podpora gen. taj. jako babí léto

Předobrý člověk 23/08/2022 - 20:25

Obávám se, že vaše choroba není léčitelná a to, co vám podávají, jsou jen sedativa, abyste mohl dožít svůj zbytečný život bez nadměrné traumatizace sebe i okolí.

Laco 23/08/2022 - 18:00

Neřekl bych, že socialismus byl poražen se souhlasem vlastních občanů, ale stalo se tak přičiněním samotných komunistických stran, které dopustili své infiltrování antisocialistickými prospěcháři. Vždyť ta “barevná revoluce” přeci nevzešla z lidu, ten do ní byl prakticky dotlačen(“mrtvý” student Šmíd, řídicí role StB a KGB, prakticky povinná stávka z nařízení vedoucích pracovníků, mediální pokrytí). A zpočátku se Havel neodvážil otevřeně prohlašovat, že jde o svržení kapitalismu, ale naopak se dušoval, že jde o jeho rozšíření. Ostatně dle průzkumů veřejného mínění se ještě po jmenování nové vlády pouhá 3% občanů vyslovila pro obnovu kapitalismu. Většina chtěla zachovat socialismus nebo socialismus s tržními prvky kapitalismu. Tak jaká porážka socialismu vlastními občany? Škůdci v řadách komunistů a rozvědky na tom mají zásluhu.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/socialismus-i-na-svem-sklonku-lakal.A_991015_233753_domaci_ond

fronda 23/08/2022 - 22:27

Přesně tak.

ALLAn 23/08/2022 - 16:58

“Dle národnosti jsem Rus, proletář, dědičný hutník.” Citace pamětí L. Brežněva. https://t.co/zDbPQus9An Pátá kolona zase šíří lži o údajně ukrajinském původu lídra SSSR v roce ‘68. Asi nechápou, že se lidé v ruském impériu stěhovali napříč celým územím. Bez ohledu na etnicitu.

Helmut 23/08/2022 - 17:32

Leonid Iljič Brežněv se narodil ve městě Kamjanske na Ukrajině, v povodí Dněpru, kde prožil celé své mládí a načerpal ukrajinskou mentalitu. Rusové byli jeho předci, kteří se do Kamjanske přistěhovali před jeho narozením. To, že jeho ukrajinskou národnost potvrzují i časné dokumenty, včetně pasu, je druhotné. Stejně jako to, že během budování kariéry se začal hlásit k ruské národnosti s odkazem na své předky. Asi se za ukrajinskou národnost styděl a viděl ji jako problematickou pro svůj růst.

Národnost: Národnost se určuje podle státu nebo oblasti, kde se člověk narodil nebo prožil dětství, podle původu předků, zejména matky, nebo podle kultury, kterou si člověk osvojil a se kterou se ztotožňuje. Obecně je možno říct, že význam pojmu národnost je pro tento sociální konstrukt složité definovat. Měnil se v průběhu dějin a je různý i zeměpisně. Je tedy nejpřirozenější považovat Brežněvovu národnost za ukrajinskou podle místa narození a prožití dětství, ale nelze mu upřít ani národnost ruskou podle národnosti matky a toho, k jaké národnosti se v pozdějším věku hlásil. Nicméně vyrostl na Ukrajině a převzal ukrajinské návyky a kulturu.

Kunda ruska 23/08/2022 - 16:07

Dnes také máme pěkné výročí… podpis smlouvy o neútočení mezi bolševickým SSSR a nacistickým Německem, neboli pakt Ribbentrop-Molotov. Podepsán v Moskvě, 23. srpna 1939.

fronda 23/08/2022 - 22:26

To bylo v pořádku. Reakce na Mnichov atd. nemohla být jiná.

kanonýr Jabůrek 23/08/2022 - 15:43
to zahřeje 23/08/2022 - 16:10

Historie. Vymírání druhů

fronda 23/08/2022 - 22:24

Mýlí se, mohou za to neschopní funkcionáři v čele s Filipem.

Milouš 23/08/2022 - 14:45

Přijeli v hranatých, železných bychřekl maringotkách. Poněvač prostě se jim odevřely ty vrátka. A kdo odevřel ty vrátka? No odevřela ty vrátka ta naše strana! A ten lid nevzlykal a vítal je se slzou na víčku jak správně zpíval soudruh Kryl. A bola to dobrá robota jak řikal Vasil.

fronda 23/08/2022 - 14:50

Kdyby sis aspoň odpustil ten Vasilův blábol, soudruhu.

Milouš 23/08/2022 - 14:53

Někeří lidé a jsou takový lidé prostě jako tady soudruh fronda, kerý prostě si myslí, že oni budou jenom těmi kritiky, těmi bychřekl určovately toho jak co bylo, prostě vykládaj ty dějiny, a že ostatní maji mlčet až souhlasit. Že jsou povini souhlasit!
Ne, demogracije je diskuze.

fronda 23/08/2022 - 22:24

To jsem nepsal.

Milouš 23/08/2022 - 14:39

Byly tu určitý přehmaty abychtakřek. V minulosti mam na mysli. To ano. Zejména v tom, že jsme kolikrát né úplně správně dokázali vyhodnotit ty důsledky, kerý to či ono přinese.
A proto je tak důležitý to poučení z krizovýho vývoje si vzít prostě. To je to nejdůležitější bychřekl.

alhalubhan 23/08/2022 - 14:40

Už se tím netrap, soudruhu. Nic svými úvahami nezměníš. Kdejaký jouda, co v osmašedesátém možná ani nebyl na světě, se teď rádoby zasvěceně vyjadřuje k srpnovému výročí, tak nech ty rozumbrady mudrovat a sám si dej pauzu. Čest.
🍀

pan Straka 23/08/2022 - 14:41

Přehmaty u Vás byly i v budoucnosti, čest.

alhalubhan 23/08/2022 - 14:40

Už se tím netrap, soudruhu. Nic svými úvahami nezměníš. Kdejaký jouda, co v osmašedesátém možná ani nebyl na světě, se teď rádoby zasvěceně vyjadřuje k srpnovému výročí, tak nech ty rozumbrady mudrovat a sám si dej pauzu. Čest.
🍀

Laco 23/08/2022 - 11:30

Dobré shrnutí, ale co jsme na naší socialistické cestě udělali špatně už víme. Zbývá vymyslet, jak se na ní vrátit zpět, vyhnout se omylům a nenechat se zase vystrkat.

Lubomír Šálek 24/08/2022 - 22:36

Drahý příteli, pokud vymyslíte, jak se vyhnout omylům, jste horkým kandidátem na Leninovu cenu. Omyly jsou součástí socíku. Protože nikdy nevíme, kde soudruzi z NDR udělali chybu.

Novacek 23/08/2022 - 10:11

Musíme vice studovat klasiky. Marx věděl jaký je prolétář zlomyslný chlapík. Hegel nedořešil problém pán a rab.

čtenář 23/08/2022 - 14:30

TAK JO, KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Dne 15.2.2017 vzniklo Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, z.s. Jedná se o rozsáhlý projekt, který vyžadoval, vyžaduje a bude vyžadovat spoustu času a prostředků na provoz, ale také pomoc mnoha dobrovolníků, než se představy o jeho realizaci zcela naplní. Součástí knihovny bude i nám předaná část knihovny Muzea dělnického hnutí.

jmm 23/08/2022 - 08:52

Byla to těžká doba – po válce.A budování nového systému.
A vůbec se nedivím co nastalo po atomové genocidě obyč Japonců.
Tehdejší “demoška” svět ovládal vše na světě…
A po mnoha ušáckých intervencích ,asi 14, se tak trochu nedivím r.1968-škoda.
A po 1989- bahno a špína.Prachy a korupce všude.
A Demokracie se proměnila na “démošku”-jen pro současnou “élitu”…
A militantni rasisticko nacionální “oušn”…
Je tam bičující systém bez perspektivy-prý už tam jsou tři politické strany
ovšem pod jednou “taktovkou” a u nás začínají podobné praktiky-
konkurence musí byt “smetena”…
Budu volit “levici”….

Rudý vítr 23/08/2022 - 08:09

Píšu to stále socializmus byl pro slušné, poctivé a pracovité lidí.Byla jistota svobody, práce a sociální, zdravotní jistoty.Nektere lidí si těchto darů nevážili a vyměnili šťastný a krásný život v socialismu za bahno demokracie kde svoboda a ostatní vymožeností už neexistují.Cest práci soudruzi ❤️

Laco 23/08/2022 - 11:26

Potíž je v tom, že v každé společnosti jsou i lidé velmi nepoctiví, kteří touží parazitovat na práci jiných a také mít se tímto způsobem výrazně lépe než ostatní. Mnohdy jsou navíc vybaveni i dostatečnou inteligencí. Ti budou vždy vytvářet pnutí, vyžadovat nutnost nezbytné represe a přesto vždy někteří proniknou do důležitých pozic. S jejich infiltrací se systém začíná rozkládat, vtahuje další, až se stane nestabilním.

Komentáře jsou uzavřeny.

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.