Vraťme do zemědělství selský rozum

od redakce

Rozhovor týdeníku NAŠE PRAVDA s Leošem Říhou, viceprezidentem Agrární komory ČR

*Green Deal neboli Zelenádohodapro Evropu se stala v posledních třech letech základem zemědělské a potravinářské politiky Evropské unie. Myšlenka ozdravení naší planety je v zásadě správná, ale bohužel se ukázalo, že různí »odborníci« ovládli se svými pseudoteoriemi univerzity, výzkumné ústavy, nadace a další obdobné instituce. Výsledkem šíření jejich teorií v médiích je, že po posledních volbách do Evropského parlamentu jejich názory zastává většina evropských poslanců a následně i Evropská komise…

Dnes jsme svědky toho, že do zemědělství mluví pomalu kdekdo, nikoliv ale skuteční odborníci. Jak to vidíte vy?

Problém demokracie, v níž nyní žijeme, spočívá především v tom, že hlasy populistické velmi často přehluší i hlasy odborné. To se dnes děje i v zemědělství. Mnozí lidé, a týká se to jak některých našich spoluobčanů, tak bohužel i většiny poslanců v Evropském parlamentu, si myslí, že živit národ, či národy, a starat se o krajinu může skoro každý, a lze to činit nějakým jednoduchým způsobem či opatřením. Takto de facto dnes postupuje každý, kdo absolvuje různé krátkodobé kurzy, jak udržet krajinu, a má přitom značné ekologické nadšení o potřebě záchrany naší planety. Tito pseudoekologové mají v současné době, bohužel, volné pole působnosti.

Přitom zásadním problémem zemědělství je řádná péče o půdu, což se naučili naši předkové již před několika tisíci léty, a všude jinde ve světě to zemědělci či farmáři dodržují dodnes. Když se zamyslíme nad situací u nás, zemědělské půdy, na rozdíl od růstu počtu obyvatel, neustále ubývá. Přitom je nenahraditelná! Je důležité, aby politická reprezentace naslouchala zemědělským odborníkům a praktikům. Také bychom asi nechtěli, aby se zdravotnictví ubíralo směrem, který se bude vytyčovat na pátečních demonstracích středoškoláků za školou. Tím však vůbec nezpochybňuji snahu řešit klima a plně chápu obavy mladé generace o budoucnost. Nebude to však řešitelné tím, že zlikvidujeme zemědělství na evropském kontinentě. Klima nelze řešit zákazy v zemědělství, ale naopak skutečným pokrokem v oboru, který spotřebovává uhlík, aby živil lidstvo.

Čeští produkční zemědělci mají velmi vážné výhrady k současné Společné zemědělské politice EU. Proč?

Z pohledu selského rozumu a zemědělské politiky a s pocitem potřeby sebereflexe si dovolím ohlédnout se za tím, co se nám povedlo, a co nikoliv. Poslední verze Společné zemědělské politiky v podobě, jak byla schválena v EU, de facto poškozuje další rozvoj evropského zemědělství. Tudíž i našeho, českého. Proto jsme se my, čeští produkční zemědělci, snažili prosadit odložení nové Společné zemědělské politiky. Chápeme, že už se odkládala dlouho, ale je tu nově poměrně velký válečný konflikt, je tu nestabilita v cenách komodit, a tlačit na výrazné změny v zemědělském podnikání, často měnící se v podstatných bodech na poslední chvíli, to mně selský rozum nebere.

Až se zase budeme bavit, kdo může za vysoké ceny potravin, tak je třeba připomenout, že nastavení pro naše produkční zemědělství ve Strategickém plánu nám v konkurenceschopnosti oproti významným agrárním sousedům moc nepomáhá. Vedle toho, že se obchodní řetězce mohou u nás chovat jako utržené z řetězu, nastavení podpor pro naše zemědělce nepomáhá tomu, abychom měli kvalitní, levné a místní potraviny. Nejnižší přímá platba na plochu v EU, ale nejvyšší podíl plateb na ekoplatbu, to sice dobře zní uchu voličstva, ale jen do té doby, než lidem dojde, že to souvisí s cenou potravin. A co hůř, a co je často nenapravitelné, souvisí to s naší potravinovou soběstačností.

Je skvělé, že budeme mít krajinu plnou mokřadů, remízků, vlčích smeček. Jako většina zemědělců mám moc rád pestrou přírodu a krajinu, ale aby tam pro naše potomky zbylo místo. Obyvatel Země, i České republiky, stále přibývá, a i nadále bude potřeba dostatek kvalitních potravin. Mezi odbornou veřejností není pochyb, kdo vládne cenám zemědělských komodit. Ceny rozhodně určují světové trhy.

Jak jsme na tom s cenami zemědělských komodit ve srovnání se zahraniční konkurencí?

Ceny zemědělských komodit, téměř u všech komodit, u nás jsou nižší než například v sousedním Německu. Takže selský rozum nebere, že by pak naši zemědělci mohli být příčinou vysokých cen potravin. Jsme však špičkou, pokud jde o množství obchodní plochy supermarketů na obyvatele. Stát v této situaci musí hledat legislativní a kontrolní řešení, aby uchránil slabší část této výrobní a obchodní vertikály, tj. české zemědělce a potravináře, před zahraničními obchodníky.

Potřebujeme v naší velmi otevřené ekonomice nejen stejné podmínky pro rozšiřování obchodních řetězců, ale i stejné podmínky pro podporu citlivých komodit, jaké jsou v Německu a Polsku. Je řada citlivých komodit, které potřebují srovnatelné podmínky, jinak tu budeme mít pestrou krajinu na orné půdě, ale s neprodukčními plochami a prázdnými regály.

Z pohledu národního hospodářství jsou však citlivé komodity s vyšší přidanou hodnotou více návratné. Mimochodem, jedna z těchto komodit, a to je chov skotu a produkce mléka, je páteří příjmů řady zemědělců a zdrojem organické hmoty pro úrodnost půdy.

Z vašich slov vyplývá, že do zemědělské politiky u nás by se měl, jak vy říkáte, vrátit selský rozum…

Na první pohled by se zdálo, že když už by se selský a logický rozum měl v politice vyskytovat, tak kde jinde, než v té zemědělské. Nejde zdaleka jen o slovní spojení, ale i o pud sebezáchovy, který by občané, jako konzumenti potravin, a jejich političtí reprezentanti měli mít. Bohužel, historicky je známo, že takový pud sebezáchovy, spojený se selským rozumem, se často u vyspělých civilizací před jejich zánikem ztrácel. Navíc též víme, že většina oborů, včetně zemědělství, je celkově tak propracovaná a složitá, že velká část obyvatel, včetně jejich reprezentantů, má problém je pochopit.

Jak vidíte, z hlediska selského rozumu v zemědělské politice, možnosti efektivního využití luk a pastvin? Narážím na tendence obnovovat mokřady…

Právě proto, alespoň u této komodity, to je efektivní využití luk a pastvin, bychom měli znát všechny podpory v okolních agrárně významných zemích. V oblasti daňové právě selský rozum velí, podpořme přidanou hodnotu a pečujme o ni v celé vertikále, včetně zahraničního obchodu, tak jako okolní hospodářsky úspěšné státy. Je sice důležité podporovat pestrou krajinu, ale je fajn, když to přinese pro obyvatele něco zpět, a chov hospodářských zvířat a osevní postupy s plodinami pro místní potraviny rozhodně přinesou víc, než metan, produkující umělé mokřady či nic neprodukující úhory.

Z daňového pohledu mi přijde jako příčící se selském rozumu, že tohle stát nedělá dostatečně. Daleko více se podporují investice, kde je to možná prima pro krajinu, ale už ne pro spotřebitele a daňového poplatníka. Stát by měl, z pohledu národního hospodářství, upřednostnit dotačně ty zemědělce, kteří živí národ, a přitom plní veškeré požadavky na udržitelnou krajinu. Úkolem nevládních organizací, ale i Ministerstva zemědělství ČR, je, aby to byly požadavky smysluplné.

V daňové soustavě bychom si měli vytvořit vyšší základnu pro daň z příjmů od skutečných zemědělců, potravinářů, ale i obchodníků. Vždyť odliv jejich dividend do zahraničí je také nemalá částka. Tak bychom si mohli dovolit mít DPH na potraviny srovnatelnou s okolními zeměmi, zároveň i nižší zdanění skutečné práce, a také zrušit nesmyslné dvojí zdanění zemědělských dotací. Národní dotace potřebujeme mít na úrovni okolních zemí, a to není krátkozraká otázka našeho státního rozpočtu, ale otázka konkurenceschopnosti odvětví důležitého pro stát. Jsme již tak značně závislí na dovozu potravin, potom se divíme, za jaké ceny se u nás prodávají.

Vrátím se ke Strategickému plánu pro Českou republiku. Největší kritika byla proti výši redistributivní platby…

Do daňové oblasti spadá i nastavení redistributivní platby, a to tím, že v rychlosti, jak byla současnou vládou redistributivní platba přijata a schválena, jde o nastavení, které nepomáhá zemědělské produkci. Tím jsme zbytečně přišli o mnoho peněz v národním hospodářství. Nejedná se ve finále o malé a velké zemědělce, jak často argumentuje vláda, ale o produkční zemědělství, které tím utrpí. Naopak skuteční zemědělci, bez ohledu na velikost své farmy či zemědělského podniku, právě v době, kdy se na nás valí řada nesmyslů z EU, se nesmějí znepřátelit, a stát proti sobě v zájmu politických bojů. Mimochodem i to je úkol nadstranické Agrární komory ČR.

Zdá se, že lidem jako by chyběla vlastní zkušenost s válečným utrpením, jako by lidem ve starých zemích EU chyběla praktická zkušenost s reálným socialismem a jeho přerozdělováním všeho. Emisní povolenky a sociální fondy, zachraňující obyvatele EU před chudobou, mi přijdou jako šílené přerozdělování. A to tím spíš, že EU nemá sílu prosadit v celosvětovém měřítku ani zákaz dovozu surovin ze zemí, kde pravidla hospodaření nerespektují požadavky EU. Nad tím určitě všichni ekologové pláčou. A jak předpokládám, také brání hranice EU před těmito dovozy. Jestliže tomu tak není, potom nechápu, proč by tito ekologové prosazovali omezení hospodaření v EU. Pro budoucnost našeho zemědělství potřebujeme také obdobnou úpravu jako v okolních zemích, která by umožňovala regulaci trhu s půdou ve prospěch místních zemědělců.

Co byste ještě dodal k našemu Strategickému plánu, případně i k evropské Zelené dohodě?

Pod vlivem důležitých diskusí o Strategickém plánu a Zelené dohodě EU jsme na některé důležité věci z našich cílů, tj. českých produkčních zemědělců, neměli dostatečný prostor. Domnívám se, že bojujeme s poměrně aktivním přijímáním »zelených« opatření z EU do našeho života, a zapomínáme dlouhodobě, aby naše země stejně tak rychle a aktivně přijímala opatření, která zemědělcům s přidanou hodnotou pomohou.

Není to jen zmiňovaná srovnatelnost národních dotací, srovnatelnost chování obchodních řetězců, regulace trhu s půdou, nedanění dotací aj., ale je to i rozdílná míra kontrol nařízení, omezení a byrokracie, která je u nás rozhodně přísnější než u našich severních sousedů, a v řadě případů i západních. Přes ohromnou snahu vedení Agrární komory ČR, a také mnoha našich členů, za kterou velmi děkuji, se bohužel prostor pro zemědělské podnikání v tomto roce velmi zhorší.

Jako člověka z praxe mě to velmi mrzí. Selský rozum vždy nakonec zvítězí, jen je mu třeba pomáhat, aby to netrvalo tak dlouho.

Miroslav SVOBODA

FOTO – Zuzana FIALOVÁ

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.