Ostravský Tamtam »otevřel své dveře« a oslavil 10 let potřebné činnosti

od redakce

Centrum pro dětský sluch Tamtam, které letos na podzim slaví 10. výročí svého působení v Ostravě, upořádalo v úterý 1. listopadu Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost seznámit se s historií ostravského pracoviště poskytujícího služby rodinám s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi, a prověřit si svoje znalosti ze světa neslyšících prostřednictvím interaktivního workshopu.

Zájemci z řad pozvaných hostů i široké veřejnosti si mohli na vlastní uši vyzkoušet poslech se sluchadly, odezírání slov ze rtů a také se dozvědět spoustu zajímavostí o pravdách a mýtech spojených se sluchovým postižením a uživatelích znakového jazyka.

Jedním z mýtů je například domněnka, že všichni neslyšící komunikují stejným znakovým jazykem, který je společný pro neslyšící celého světa. Není to tak. Neslyšící uživatelé znakového jazyka mají v každé zemi svůj národní znakový jazyk, který je nezávislý na mluveném jazyku dané země. Rovněž mylné je tvrzení, že všichni neslyšící lidé umějí odezírat ze rtů, nebo že vydrží takto komunikovat neomezeně dlouhou dobu. Dalším rozšířeným omylem je názor, že neslyšící lidé nemohou řídit auto apod.

Zapojení dětí i rodičů v sociálně aktivizačních službách

Přes 500 000 lidí se sluchovou vadou u nás

Centrum pro dětský sluch Tamtam pomáhá rodinám dětí se sluchovým postižením z celé České republiky již 32 let. Poskytuje jim komplex vzájemně provázaných služeb, které podporují rodiny, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života. Jde o služby rané péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné poradenské služby včetně poradenství sociálního, psychologického, logopedického či audiologického. Klienti mají také k dispozici poradnu sluchových vad.  »V České republice žije přes 500 tisíc lidí se sluchovou vadou a dětí se rodí 1 až 2 na tisíc narozených. Když rodiče zjistí, že jejich dítě má sluchové postižení, mohou se ocitnout v náročné situaci. V Tamtamu jim pomáháme tuto situaci zvládat. Podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností v rodině tak, aby mohla žít běžným způsobem,« vysvětlila Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Tamtam v Ostravě nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), které pomáhají snižovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. Tyto služby jsou poskytovány zdarma a jejich cílem je, aby rodina měla nastavený vhodný způsob komunikace, byla schopna svoji situaci řešit samostatně a podle svého zájmu se zapojila do běžně dostupných aktivit ve společnosti. Služeb Tamtamu v Ostravě v současné době využívá 23 rodin.

Součástí nabídky jsou také skupinové programy pro rodiče s dětmi, ale i individuální konzultace terénní i ambulantní formou, besedy, kurzy znakového jazyka pro rodiče aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku. Nad rámec služby Tamtam v Ostravě příležitostně pořádá příměstské tábory, zahradní slavnosti, akci na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem, pravidelně se zapojuje do Noci snů v ostravské zoo. Díky projektům Moravskoslezského kraje Podporujeme hrdinství, které není vidět, jsou umožněny i víkendové kurzy znakového jazyka a další setkávání a realizace pobytů pro rodiny s dětmi. Služby SAS poskytují pomoc i neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Z historie služeb v Ostravě

Je tomu právě 10 let, co Tamtam v podzimních měsících roku 2012 realizoval první setkání rodin s dětmi. Nejprve se uskutečnila neformální schůzka, kde se rodiče seznámili s nabídkou služeb a vybrali si první téma besedy: Rozvoj komunikace s dítětem se sluchovým postižením. Proběhla pod vedením logopedky Mgr. Petry Kopecké a ředitelky Tamtamu Fenclové. Setkání se účastnila i zástupkyně z Magistrátu města Ostravy. Od roku 2012 již probíhaly pravidelné programy a setkávání rodin. Nejprve jednou v měsíci a postupem času se nabídka rozšířila. Samozřejmostí byly i terénní a ambulantní konzultace dle potřeb rodin.

Znakovací medvídek pro rozvoj komunikace s nejmenšími dětmi.

Důležité pro organizaci bylo získat v Ostravě odpovídající zázemí. Nejprve Tamtam působil v prostorách rodičovského centra Chaloupka, ale s rostoucím počtem klientů a stále se rozšiřující nabídkou služby se naléhavě ozývala potřeba rozšíření prostor. Díky výborné spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé začalo Centrum Tamtam v roce 2016 využívat i prostory v CSNN a poskytovalo služby na dvou místech. To umožnilo nabízet pravidelné programy a setkávání rodin častěji a pro více věkových kategorií dětí. Koncem roku 2020 získal Tamtam vlastní nové prostory. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v březnu 2021 se organizace přestěhovala do nových prostor v ulici Novinářská 1113/3. Umožnilo to stabilizaci nabídky a další rozšíření personálu i služeb.

Trocha statistiky

Za rok 2021 uskutečnil Tamtam v Ostravě 26 terénních konzultací v rodinách, 28 setkání v rámci terapeutických rodičovských skupin, 20 lekcí rozvíjejících komunikační dovednosti v rodině, 6 besed, 83 individuálních konzultací a 1371 konzultací po e-mailu, telefonu, chatu či formou videorozhovoru (v době pandemie COVIDU-19). Zajistil také 5 interaktivních osvětových programů o problematice sluchového postižení v mateřských a základních školách v Ostravě. Na cestě za klienty do rodin z Ostravského kraje urazily poradkyně Tamtamu 1074 km.

Na úterní Den otevřených dveří zavítali hosté z řad široké veřejnosti i pozvání hosté: zástupci Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje, pracovníci školy i SPC pro sluchově postižené a organizací, které působí v Moravskoslezském kraji. Seznámili se se světem neslyšících, historií pracoviště, širokou nabídkou služeb Tamtamu a krásným prostředím, které zde v Ostravě na rodiče i děti čeká.

(zas)

FOTO – centrum Tamtam

Přečtěte si další články

Nasepravda.cz 2023. Všechna práva vyhrazena. Vydavatel: Futura, a.s.